Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van producten door Doctor Dent VOF gevestigd op de Bilderdijkkade 11-3, 1053VA te AMSTERDAM. KVK 67378463.

Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten en bestellingen die tussen Afnemer en Doctor Dent VOF tot stand komen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Er kan alleen beroep gedaan worden op afwijkende en/of aanvullende zaken indien deze schriftelijk door Doctor Dent VOF zijn aanvaard.
 3. De Afnemer met wie op basis van deze voorwaarden een contract is afgesloten, aanvaardt ook de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij overige bestellingen bij Doctor Dent VOF in de toekomst.

Actie gratis proefborsteltje

 1. Met regelmaat biedt Doctor Dent VOF via haar website gratis proefborstels aan.
 2. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en op de website van Dr. Dent staat op de pagina met het product ‘gratis proefborsteltje’ aangegeven of er op het moment van bezoek voorraad beschikbaar is.
 3. Per unieke postcode en e-mailadres kan eenmalig een gratis proefborstel worden besteld door de persoon die woonachtig is op dat adres.
 4. Doctor Dent VOF zal bij de aanvraag van het gratis proefborsteltje het e-mailadres van de aanvrager controleren en per email vragen om bevestiging van de bestelling.
 5. Indien de aanvraag voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt het borsteltje binnen 1 week na bevestiging van de bestelling per post naar aanvrager verzonden.
 6. Enkele dagen/weken na ontvangst horen wij graag wat uw poetservaring is geweest.


Actie Niet goed geld terug

 1. Indien Afnemer binnen 4 weken na ontvangst van de Dr. Dent opzetborstel(s) de opzetborstel-service schriftelijk (e-mail) annuleert, krijgt Afnemer het volledige aankoopbedrag terug.
 2. Bij annulering van de service dient Afnemer alle ontvangen opzetborstels te retourneren aan Doctor Dent VOF via een door Doctor Dent VOF verstrekte retourenvelop.


Actie Tell a friend

 1. Als Afnemer kunt u van Dr. Dent een unieke persoonlijke code ontvangen die u kunt delen met derden. Wanneer iemand klant wordt van Dr. Dent en gebruik heeft gemaakt van uw unieke persoonlijke code ontvangt u als Afnemer eenmalig €4 per nieuw geworven klant.
 2. De ‘nieuwe klant’ ontvangt met dezelfde code eenmalig €3,90 korting bij zijn eerste bestelling op de website van Dr. Dent.
 3. De unieke persoonlijke code is 4 weken geldig tenzij anders aangegeven.


Totstandkoming Overeenkomst

 1. Tussen Doctor Dent VOF en Afnemer komt een koopovereenkomst tot stand vanaf het moment dat Afnemer een aanbod van Doctor Dent VOF aanvaardt via de website van Doctor Dent VOF door het bestelformulier volledig en juist in te vullen.
 2. Het opzeggen of pauzeren van de diensten van Doctor Dent VOF geschiedt door dit schriftelijk of per e-mail minstens 14 dagen voor afloop van de gekozen looptijd, te weten: 8, 10 of 12 weken of 12 maanden bij een jaarabonnement, aan Doctor Dent VOF door te geven.

 Prijs

 1. Doctor Dent VOF behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in abonnementsvorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Doctor Dent VOF de Afnemer uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Afnemer de mogelijkheid heeft om de dienstverlening binnen 10 dagen te beëindigen zonder dat de Afnemer enige vergoeding verschuldigd is voor producten die niet geleverd zijn.
 2. Aanbiedingen en kortingsacties zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Giftcards en actiecodes van Doctor Dent VOF zijn geldig tot en met de datum die bij uitgifte vermeld wordt.
 4. Giftcards en actiecodes van Doctor Dent VOF mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden anders dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 Betaling

 1. De betaling voor de bezorging van de producten van Doctor Dent VOF geschiedt middels automatische incasso tot wederopzegging van de dienstverlening door de Afnemer. Zie ook ‘Totstandkoming overeenkomst’ lid 2.
 2. Bij afronding van het bestelproces geeft Afnemer Doctor Dent VOF toestemming om toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. De eerste inning vindt binnen 7 dagen na bestelling plaats en de daaropvolgende toekomstige inningen binnen 7 dagen voor levering tot wederopzegging van de dienstverlening.
 4. Indien Afnemer nog niet betaald heeft voor de producten blijven deze in eigendom van Doctor Dent VOF.
 5. Herinneringen ten behoeve van betalingen worden door Doctor Dent VOF uitsluitend via e-mail verstuurd.
 6. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld bij het storneren van het afgeschreven bedrag of vanwege een tekort aan saldo op het bij Doctor Dent VOF bekende rekeningnummer van Afnemer, wordt een bedrag van €2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 7. Wanneer de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin vermelde termijn is voldaan, heeft Doctor Dent VOF het recht de overeenkomst eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Afnemer te verhalen.

 Levering, levertijd en uitvoering

 1. De levering van het product geschiedt op kosten van Doctor Dent VOF op het door de Afnemer opgegeven adres.
 2. Afnemer is declarant en importeur in het land waarvoor het product bestemd is.
 3. Producten worden binnen 7 dagen na bestelling afgeleverd waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Het afhalen van producten bij Doctor Dent VOF is niet mogelijk.
 4. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte bezorgadres- en contactgegevens. Wanneer een bestelling niet geleverd is vanwege onjuiste adresgegevens, zal Doctor Dent VOF de bestelling binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de bijkomende verzendkosten in rekening brengen bij Afnemer.

Herroeping

 1. Na aankoop van een product van Doctor Dent VOF heeft Afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de eerste bestelling.
 2. Gedurende de bedenktijd zal Afnemer met zorg omgaan met het product en de verpakking. Wanneer het product van Doctor Dent VOF uit de verpakking is gehaald, kan Doctor Dent VOF het product niet terugnemen en worden deze niet vergoed.
 3. Wanneer Afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele ongeopende verpakking terugsturen naar Doctor Dent VOF.
 4. Het product kan worden teruggestuurd naar: Bilderdijkkade 11-3, 1053VA te AMSTERDAM. De kosten voor retournering zijn voor rekening van Afnemer.
 5. Wanneer de Afnemer geretourneerde producten reeds betaald heeft, zal Doctor Dent VOF de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Afnemer terugbetalen.

Gegevensbescherming

 1. De door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de bestelling(en) uit te voeren conform de eisen die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Doctor Dent VOF garandeert dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor het bestemd is en zoals beschreven op de website van Doctor Dent VOF.
 2. Doctor Dent VOF garandeert dat haar producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

 Wijzigingen

 1. Doctor Dent VOF behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen wijzigen op eender moment. Afnemer wordt aanbevolen om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

 1. Indien Afnemer zijn verplichtingen zoals beschreven in deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Doctor Dent VOF de volgende mogelijkheden: i. de Afnemer de gelegenheid te geven om binnen een door Doctor Dent VOF gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; ii. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Doctor Dent VOF behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Afnemer te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen Doctor Dent VOF en de Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Doctor Dent VOF en de Afnemer, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

 

Share This